Cerere de aratare a titularului unui drept

Cerere de aratare

a titularului unui drept

INSTANTA1) ........................

DOSAR NR. ......./ ................

TERMEN ..............................

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ....................................., domiciliat in2) ......................., str. ................

nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/ judet ...................................,

reprezentat prin avocat ................................., cu sediul profesional in ..................., str. ........... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........., parat3) in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. .........../.........., urmare cererii de chemare in judecata formulata la data de ................ de reclamantul ....................., domiciliat in ...................., str. ................ .......... nr. ......, bloc ......., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................... ..........., in conformitate cu dispozitiile art. 64 si urm. Cod procedura civila, in termen legal4) formulez prezenta

CERERE DE ARATARE A TITULARULUI DREPTULUI5)

Solicit chemarea in judecata a ............................................., domiciliat in ..................., str. ............................ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .... ......................, persoana in numele careia eu detin bunul pe care reclamantul il revendica de la mine.

DOMNULUI PRESEDINTE AL6).....................

1. Cererea se depune inaintea primei instante, indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei, tribunalului, curtii de apel etc.

2. Daca paratul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania,

unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.

3. Oricare dintre parti, deci atat reclamantul, cat si paratul, poate sa cheme in garantie

o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte in cazul in care ar cadea in pretentiuni cu o cerere in garantie sau in despagubire, iar acesta la randul lui poate chema in garantie o alta persoana.

4. Cererea de chemare in garantie formulata de reclamant se poate face in fata primei instante pana la inchiderea dez- baterilor; iar cererea de chemare in garantie formulata de parat se depune odata cu intampinarea sau daca paratul nu este obligat la intampinare, cel mai tarziu la prima zi de infatisare (art. 134 Cod procedura civila aratand ca prima zi de infatisare este aceea in care partile legal citate pot pune concluzii).

5. Paratul care detine un lucru pentru altul sau care exercita in numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arata pe acela in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul, daca a fost chemat in judecata de o persoana ce pretinde

un drept real asupra lucrului.

6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT1):

IN FAPT:

Reclamantul m-a chemat in judecata pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa fiu obligat la ......................................................................................................... .

Acesta sustine ca ....................................................................................

In realitate ...........................................................................................

......................................... . Asa incat, avand in vedere cele de mai sus, va solicit sa-mi incuviintati prezenta cerere de aratare a titularului dreptului si sa dispuneti chemarea acestuia in judecata, urmand sa fie obligat, in cazul admiterii cererii reclamantului, sa2) .......................................... .

IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 64-66, art. 82 Cod procedura civila si pe dispozitiile art.3) ............. .

In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe:

– proba cu inscrisuri, pe care le si depun instantei in 3 exemplare certificate conform cu originalul;

– proba testimoniala cu 2 martori. Propunem ca martori spre a fi audiati pe:

1. .......................... domiciliat in .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........................,

2. .......................... domiciliat in .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................... .

– Solicit de asemenea sa dispuneti citarea titularului dreptului cu mentiunea„la interogatoriu“. Depun prezenta in trei exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celelalte pentru comunicare partilor din proces.

ANEXEZ4):

1. .............................................. .

2. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ................. .

3. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ............. si timbru judiciar ............ .

SEMNATURA

1. Cererea va cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe petent sa cearaconcursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar.

2. Se indica obiectul actiunii reclamantului – dreptul real pretins asupralucrului.

3. Se indica textul de lege ce justifica admiterea cererii de aratare a

titularului dreptului.

4. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt, alaturi de inscrisurile rezer- vate instantei; copiilevor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza, instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. Dacainscrisurile sunt scrise in limba straina sau cu litere vechi se vor depune

traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.