Cerere de repunere în termen

Cerere de repunere

in termen

INSTANTA1) ..........................

DOSAR NR. ....../....................

  1. TERMEN   ..............................

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ................................, domiciliat in ...................................., str. ...........

nr. ......, bloc ......, scara .........., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................., reprezentat prin avocat ................................................................, cu sediul profesional in ............................, str. .............................. nr. ......, bloc .........., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................., reclamant2) in dosarul nr. ............/............, aflat pe rolul acestei instante, in cauza ce are ca obiect ..........................................................., in contradictoriu cu paratul ......................................, domiciliat in ........................., str. ....................... nr. ......, bloc ......., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ............., in temeiul dispozitiilor art.3) ................... Cod procedura civila formulez:

CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE4) .............................

Datorita unor cauze temeinic justificate, neimputabile subsemnatului, am fost in imposibilitate obiectiva sa ..................................... .

MOTIVELE PREZENTEI CERERI:

IN FAPT:

Subsemnatul am .......................................................... ................................. .

La data de ................ ar fi trebuit sa ............................................. .

DOMNULUI PRESEDINTE AL5) ..............................

1. Se indica instanta care judeca si actiunea principala, fie ca este vorba de instanta de fond, de apel sau de cea din caile extraordinare de atac.

2. Oricare dintre parti, atat reclamantul, cat si paratul, in orice etapa procesuala: fond, apel, cai extraordinare de atac, poate depune o astfel de cerere.

3. Art. 103, art. 19 din Decretul nr. 167/1958, art. 4053.

4. Neexercitarea oricarei cai de atac sau neindeplinirea oricarui alt act procedural in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei; asa incat, intalnim repunere in termenul de declarare a apelului, repunere in termenul de declarare a recursului, repunere in termenul de depunere a intampinarii, al cererii de interventie etc. Sau, conform Decretului nr. 167/1958 – art. 19, repunere in termenul de exercitare a dreptului la actiune si pentru incuviintarea executarii silite.

5. Se indica aceeasi instanta mai sus mentionata, instanta competenta material si teritorial sa judece cererea principala.

  1. Intrucat   ...............................................................................................................,   am   fost   in imposibilitate ca in termenul prevazut de lege sa formulez ........, va

solicit sa admiteti prezenta cerere si sa ma repuneti1) in termenul de a .................. .

IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art. .................... Cod procedura civila.

In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probei cu inscrisuri, pe care le depun instantei certificate conform cu originalul.

ANEXEZ2):

1. .............................................. .

SEMNATURA

1. Vezi supra.

2. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se instantei si neimplicandu-l pe celalalt participant la proces, caruia cererea si inscrisurile nu i se comunica); copiile vor fi cer- tificate de reclamant ca fiind identice cu originalul.