Codul de Procedura Civila Cartea a V - a Despre executarea silita art. 601 - 883

depozite sau alte încaperi, la cercetarea acestora, precum si la sechestrarea si ridicarea bunurilor debitorului.

(2) La aprecierea executorului sau la cererea partilor, martorii asistenti pot fi invitati si în alte cazuri.

(3) Pot fi martori asistenti persoanele cu capacitate de exercitiu deplina, care nu sunt interesate de savârsirea actelor de executare si care nu se afla cu participantii la procedura de executare în legatura de rudenie sau afinitate ori de subordonare.

(4) Daca prin lege nu se dispune altfel, numarul martorilor asistenti trebuie sa fie de cel putin doi.

Art. 641. – (1) Martorul asistent, prin semnarea procesului-verbal, atesta faptele la care a asistat.

(2) El este îndreptatit sa ceara informatii despre actele de executare la care este invitat si sa faca observatii în legatura cu îndeplinirea lor. Observatiile martorului asistent, când este cazul, vor fi consemnate de catre executorul judecatoresc în proces-verbal.

(3) Înainte de a începe efectuarea actelor de executare la care urmeaza sa participe, executorul judecatoresc le va explica drepturile si îndatoririle lor.

(4) Pentru serviciul prestat martorul asistent are dreptul la sumele prevazute de art. 314, care se aplica în mod corespunzator.

Capitolul IV

Efectuarea executarii silite

Sectiunea 1

Sesizarea organului de executare

Art. 642. – (1) Executarea silita nu se poate face decât daca creanta este certa, lichida si exigibila.

(2) Creanta este certa când existenta ei neîndoielnica rezulta din însusi titlul executoriu.

(3) Creanta este lichida atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu contine toate elementele care permit stabilirea lui.

(4) Creanta este exigibila, daca obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau acesta este decazut din beneficiul termenului de plata.

(5) Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse în executare, însa ele pot participa, în conditiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinând debitorului.

Art. 643. (1) Executarea silita poate porni numi la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cererea de executare silita se depune personal ori se transmite prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, dupa caz, la executorul judecatoresc competent sa efectueze executarea.

(3) Cererea de executare silita, în afara mentiunilor prevazute la art. 137, va cuprinde:

a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului;

b) bunul sau prestatia datorata;

c) forma executarii solicitate.

(4) La cerere se va atasa titlul executoriu în original si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, înscrisurile anume prevazute de lege.

Art. 644. – (1) De îndata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune înregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare.

(2) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul se pronunta asupra încuviintarii ei printr-o încheiere, data fara citarea partilor, care se va comunica debitorului si creditorului.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara mentiunilor aratate la art. 636 alin. (1), suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviintat urmarirea, când s-a încuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, onorariul care se cuvine executorului si modalitatea de plata a acestuia, precum si alte cheltuieli de executare care trebuie avansate de creditor, cu mentiunea ca suma datorata de debitor cu titlu de cheltuieli de executare se va determina ulterior, în conditiile art. 648.

(4) Încheierea prin care se încuviinteaza cererea de executare silita este supusa numai contestatiei la executare.

(5) Executorul poate respinge, prin încheiere motivata, cererea de executare silita numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare;

2. titlul nu a fost învestit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite;

3. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

4. debitorul se bucura de imunitate de executare;

5. titlul executoriu cuprinde dispozitii potrivnice care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silita;