Codul de Procedura Civila Cartea a V - a Despre executarea silita art. 601 - 883

(2) Identificarea bunurilor urmaribile si efectuarea actelor de executare la domiciliul sau sediul altei persoane decât cel al debitorului se poate face, în lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabila a instantei de executare, data potrivit art. 658 alin. (2).

Art. 660. – (1) În cazul în care executorul judecatoresc întâmpina opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, facuta în conditiile art. 638 alin. (2), organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa-i dea concursul.

(2) Daca opunerea la executare întruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala, executorul judecatoresc încheie un proces-verbal pe care îl va trimite de îndata parchetului de pe lânga instanta de executare. Sesizarea parchetului nu împiedica continuarea executarii silite.

Art. 661. – Executarea silita se efectueaza, dupa caz, la locul unde debitorul realizeaza venituri din munca sau la locul unde se gasesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmaririi, daca legea nu dispune altfel.

Art. 662. – (1) Nicio executare nu se va putea face înainte de ora 6.00 si dupa ora 20.00.

(2) Executarea silita nu se va putea face la alte ore decât cele mentionate si nici în zilele nelucratoare, stabilite potrivit legii, afara de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotarârea judecatoreasca pusa în executare sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviintata de instanta de executare, prin încheiere data în conditiile art. 658 alin. (2).

(3) Executarea începuta va putea continua în aceeasi zi, chiar si dupa ora 20.00, sau în zilele urmatoare.

Art. 663. – Actele de executare îndeplinite în lipsa partilor, când prezenta lor nu este expres ceruta de lege, sunt valabile, daca sunt facute cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 664. – Încalcarea dispozitiilor art. 652, art. 656 si art. 662 atrage anularea executarii.

Sectiunea a 3-a

Executarea împotriva mostenitorilor

Art. 665. – (1) Daca debitorul moare înainte de începerea executarii silite, lasând numai mostenitori majori, nicio executare silita nu va putea fi pornita împotriva lor, sub sanctiunea nulitatii, decât dupa 10 zile de la data când au fost somati asupra începerii executarii silite, printr-o înstiintare colectiva, facuta la locul deschiderii mostenirii, pe numele acesteia.

(2) Daca între mostenitori sunt si minori sau persoane puse sub interdictie judecatoreasca, executarea nu va putea fi pornita decât dupa numirea reprezentantilor sau ocrotitorilor legali. Daca însa dupa o luna de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdictie judecatoreasca, nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul va putea cere instantei competente, potrivit legii, numirea unui curator special pentru executare, pâna la numirea lor.

Art. 666. – În cazul în care, la moartea debitorului, executarea era începuta, ea va putea continua împotriva mostenitorilor, sub sanctiunea nulitatii, numai dupa 10 zile de la data când acestia, prin înstiintare colectiva, au fost încunostintati despre continuarea executarii silite, dispozitiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzator.

Sectiunea a 4-a

Interventia altor creditori

Art. 667. – (1) Orice creditor poate interveni în cursul executarii silite pornite de un alt creditor, chiar daca nu are un titlu executoriu contra debitorului urmarit, însa numai în conditiile si limitele prevazute de lege.

(2) Pot interveni în executarea silita:

1. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului;

2. creditorii care au luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia;

3. creditorii care au un drept real de garantie sau, dupa caz, un drept de preferinta asupra bunului urmarit, conservat în conditiile prevazute de lege;

4. creditorii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din înscrisuri cu data certa ori din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

Art. 668. – (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, interventia poate fi facuta, sub sanctiunea prevazuta de art. 672, pâna la termenul stabilit de catre executor pentru valorificarea, în oricare din modalitatile prevazute de lege ori convenite de parti, a bunurilor mobile sau imobile urmarite.

(2) Cu toate acestea, creditorii care au un drept real de garantie asupra bunurilor urmarite si care este conservat în conditiile prevazute de lege, creditorii care au creante având ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Comunitatilor Europene, precum si alti creditori privilegiati care intervin în cursul urmaririi silite au dreptul sa participe la distribuire dupa rangul conferit de dreptul lor de preferinta, chiar daca cererea de interventie a fost facuta dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), daca si-au depus titlurile de creanta în termenul prevazut de art. 839 alin. (2) în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmarire. Dispozitiile art. 836 ramân aplicabile.

Art. 669. – (1) Cererea de interventie trebuie sa fie facuta cu respectarea cerintelor prevazute de art. 643, indicându-se în mod expres daca creanta este certa, lichida si exigibila, precum si daca este garantata sau negarantata, în tot sau în parte, privilegiata sau chirografara, dupa caz. În cazul în care creditorul a cerut sau obtinut luarea unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului se va face mentiune si despre acest lucru, indicându-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor masuri.

(2) Cererea se depune la executorul judecatoresc, împreuna cu copii certificate de pe documentele justificative, precum si de pe procesul-verbal de